Údaje o prodávajícím:

Marie Kovářová
Javornice 319
517 11 Javornice
IČ: 06062261, (prodávající není plátcem DPH)

Email: info@obalmobil.cz

Adresa pro doručování pošty:
Marie Kovářová
Mírová 1536
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 670100-2214691651/6210

Základní ustanovaní

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Marie Kovářová, IČ 06062261, se sídlem Javornice 319, 517 11, jako prodávající (dále jen „Marie Kovářová“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
 2. Kupujícím je spotřebitel.
 3. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami, se kterými se měl možnost seznámit před uzavřením Kupní smlouvy.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

Způsoby doručení a platba

 1. Zboží bude dodáno Českou Poštou nebo jinou spediční službou či poskytovatelem poštovních služeb. Předání je realizováno na adrese uvedené v objednávce.Vlastnické právo přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 2. Kupující může platbu uhradit také formou převodu na Účet Prodávajícího.
 3. V případě poškození vnějšího obalu je Kupující oprávněn zásilku od přepravce nepřevzít a sepsat se zaměstnancem doručovací služby protokol o poškození zásilky. O této skutečnosti Kupující neprodleně informuje Prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
 2. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Kupující prokáže původ zboží přiložením dokladu o koupi anebo záručního listu (pokud je ke zboží dodávaný) nebo jiným dokumentem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující
 3. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, kupní cenu dodaného zboží.
 4. Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se zbožím. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození zboží nad rámec běžného vyzkoušení zboží při běžném nákupu v kamenném obchodě

Záruční doba a reklamace

 1. Záruka je dvacet čtyři (24) měsíců, není-li v Kupní smlouvě, Internetovém obchodě nebo jiným způsobem dohodnuta záruční doba delší, a počíná běžet od převzetí zboží Kupujícím. Při reklamaci Kupující prokáže Prodávajícímu původ zboží předložením faktury či Kupní smlouvy, popř. záručního listu, pokud byl ke zboží vystaven. Není-li Kupující schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.
 2. Reklamaci zjištěné vady či poškození můžete Kupující uplatnit bez zbytečného prodlení elektronickou poštou na adresu info@obalmobil.cz, nebo zaslat zboží včetně daňového dokladu a oznámení o vadách poštou na adresu Prodávajícího.
 3. Oznámení o vadách musí obsahovat jméno Kupujícího, adresu, telefon, e-mailovou adresu, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, popis vady a popis jejího vzniku.
 4. Prodávající je povinen Kupujícího písemně informovat o datu uplatnění práva, o obsahu reklamace a o způsobu vyřízení reklamace, který Kupující požaduje.
 5. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci včetně případného odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající se může s Kupujícím dohodnout na delší lhůtě. Prodávající je povinen Kupujícímu vystavit potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Je-li Kupujícímu doručeno jiné než objednané zboží, má Kupující právo na výměnu tohoto zboží. Náklady související s výměnou zboží jsou hrazeny Prodávajícím.

Ochrana osobních údajů

 1. Kupující poskytuje Prodávajícímu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem jejich dalšího zpracování pro plnění smluvních povinností a nabízení obchodu a služeb. Prodávajícího, jeho dceřiných společností či mateřské společnosti, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost.
 2. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami.
 3. Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů může písemně požádat Prodávajícího o jejich odstranění z databáze.
 4. Kupující vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí Občanským zákonem a Zákonem o ochraně spotřebitele.